I hele regjeringens levetid har ledigheten økt, og hva har regjeringen gjort? Jo, de har kuttet på dagpengene til de ledige — «for å stimulere til jobbsøking» og de har kuttet i arbeidsmarkedstiltakene, for å nevne noe. I tillegg kommer unnlatelsessyndene, ingenting blir gjort for å hindre utflagging av arbeidsplasser, regjeringen har ingen politikk for fremtidig næringsutvikling, ingen politikk for å ta vare på det vi har og ingen vilje til å prioritere sysselsetting.

«Svartmaling» er det blitt kalt når Arbeiderpartiet gang på gang har advart mot effektene av regjeringens politikk. «Svartmalingen» har dessverre vist seg å være en korrekt beskrivelse av utviklingen. Vi opplever en sterk vekst i antall langtidsledige. Dette betyr at stadig flere fjerner seg mer og mer fra arbeidsmarkedet. Alle vi som har vært arbeidsledige over lang tid vet hva dette betyr - dårlig økonomi, synkende selvfølelse og lavere livskvalitet. Dette er direkte følger av regjeringens politikk, som føres med støtte fra Fremskrittspartiet.

Arbeiderpartiet krever at det opprettes flere tiltaksplasser for de ledige. Antallet tiltaksplasser pr. arbeidsledig har aldri vært så lavt som nå.

Arbeiderpartiet vil gi garanti om arbeid, utdanning eller tiltaksplass for alle under 25 år. Dette er den gruppen hvor veksten i ledigheten er størst. Det er meningsløst at samfunnet ikke gjør en ekstra innsats for å holde ungdom i arbeid.

Arbeiderpartiet har også stilt krav og fremmet forslag som vil skape nye arbeidsplasser: styrke næringsrettet forskning, styrke forskning og utvikling i bedriftene, øke støtten til nye bedrifter gjennom økte rammer i Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond.

Vi har også fremmet forslag for å styrke oss i bransjer hvor vi er gode bl.a. ved å tilføre verftene nye oppdrag gjennom bygging av gassferger, styrke bygge- og anleggsnæringen gjennom billigere Husbank-lån og fremskynding av offentlige bygg.

Sist, men ikke minst må vi omgjøre regjeringens skammelige svekkelse av arbeidsledighetstrygden som de fikk gjennomført med Fremskrittspartiets støtte. Dette førte til at en arbeidsledig taper 20.000 pr. år i forhold til de tidligere reglene. Dette må omgjøres!

Arbeiderpartiet vil kjempe mot en samfunnsutvikling hvor arbeidsledige og andre som for kortere eller lengre tid er avhengige av vår solidaritet skal betale for skattelette til de rike. Regjeringspartiene med støtte fra Fremskrittspartiet har ingen hemninger i så måte, la dem få vite at velgerne vil ha solidaritet fremfor egoisme når du går til urnen med din stemmeseddel på mandag!

PER RUNE HENRIKSEN,

LEDER HORDALAND ARBEIDERPARTI