Av Ågot Valle, stortingsrepresentant for SV og nestleder i Familiekomiteen

Men i flere år har løftet om full barnehagedekning vært fulgt opp med bare halvhjerta innsats fra stortingsflertallets side. Resultatet er skyhøg foreldrebetaling og for få plasser.

SV vil ha en forpliktende satsing på barnehager. Vi vil ha en forpliktende satsting fordi barnehagen er den viktigste fellesarenaen for førskolebarn, en arena der barn får utvikle seg i leik og samhandling med andre barn og med voksne. Barnehagen er derfor en viktig del av det livslange læringsløpet. All erfaring viser at de barna som har vært de heldige vinnerne og fått en barnehageplass, stiller best rustet når de begynner på skolen. Derfor er vi opptatt av at alle barn, uansett foreldrenes økonomi, skal kunne få muligheten til å gå i barnehagen. Sånn er det ikke i dag. Det er ikke plasser nok, og plassene er for dyre.

For å få til en forpliktende barnehagesatsing har SV foreslått at ingen skal være nødt til å betale mer enn 1140 kroner eller 3 prosent av husholdningsinntekten for en barnehageplass. Og alle barn skal kunne ha en individuell rett til en barnehageplass, slik alle har rett til en skoleplass. Tilslutning til dette forslaget er testen på om stortingsflertallet vil forplikte seg til å skaffe alle barn som ønsker det, en plass til en overkommelig pris. Denne testen ser det ikke ut til at de andre partiene vil bestå.

Arbeiderpartiet foreslår 240 millioner ekstra til barnehagene i revidert nasjonalbudsjett og kaller det en satsing. Dette er reine og skjære bløffen! Sannheten er at regjeringa mislykkes i å få fram de 8000 plassene Stortinget hadde bevilget penger i 2000 — det ble bare bygget 2000 plasser. Derfor er det penger til overs på barnehagekapitlet i år. Å framstille dette som en storsatsing er i beste fall en frekkis. Regjeringa har gitt et uforpliktende løfte om en milliard ekstra til barnehagene neste år. Målet er at prisene skal halveres innen 2004. Det tilsvarer omtrent nivået på SVs maksimalprisforslag. Forslaget fra SV er forpliktende, løftet fra Arbeiderpartiregjeringa er det ikke. En kan jo undres over at Arbeiderpartiet ikke kan støtte SVs forslag hvis det er sånn at de mener det de sier. Et så rikt land som Norge har råd til å sette skikkelig pris på barna!

I Norsk Førskolelærerblad nr.16 avkler redaktøren de andre partienes såkalte barnehagesatsing. Han sier at «Dermed er det bare SV av partiene på Stortinget som er villig til å gjøre noe som monner, men det hjelper lite når partiet bare har et fåtall representanter.» For de som vil ha en forpliktende barnehagesatsing trengs det et sterkere SV. Det går det an å gjøre noe med. til høsten! Vi utfordrer velgerne til å stemme på et parti som mener alvor. Og vi utfordrer alle som er enige med oss i å delta i den barnehagekampanjen som vi har startet. De som er enige i kravet vårt om en forpliktende barnehagesatsing, kan skrive under på dette.