Av Mohamad Mehdi og Kenneth Larsen,

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger,

sosionomer og vernepleiere i Hordaland

I Norge er det hvert år ca. 35.000 barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet, de får profesjonell og god hjelp. At noen enkeltsaker får negativ omtale i mediene må vi tåle, og de bør undersøkes. Det vi ikke må tåle er at hele tjenesten settes i vanry og at det skapes et inntrykk av at barnevernet er en lukket tjeneste som skjuler sine arbeidsmetoder og hensikter. Enda verre blir det når politikere som Alvheim uimotsagt får slenge ut udokumenterte påstander om overgrep, lovbrudd og umenneskelighet over åpen skjerm, slik han gjorde i «Standpunkt».

Ansatte i barnevernet blir bekymret når kritikk av enkeltsakene generaliseres slik vi har sett. Vi vet at dette også får konsekvenser for barnevernets legitimitet, for eks. i form av at brukere og samarbeidspartnere blir redde for å ta kontakt med oss. Dette er alvorlig fordi det finnes barn som er avhengig av barnevernet for å få et verdig liv. Noen ganger er det også nødvendig å flytte et barn fra foreldrene, men det er ingen barnevernsarbeider som ikke opplever disse komplekse forslagene som svært vanskelige.

Undersøkelser — senest utført av Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet - viser at et stort flertallet av brukere av barnevernet sier at de er fornøyd med hjelpen de får, og at de blir møtt med respekt. Likevel kan barnevernet gjennom enkeltsaker som er blitt belyst i mediene, bli oppfattet som et taust, anonymt og lukket vesen. Slik vil vi ikke ha det! Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere utgjør de desidert største yrkesgruppene i barnevernet, og vi vil gjøre vårt for å skape et åpent og tilgjengelig barnevern. Som er tydelig på hva som gjøres og hvorfor, uten at brukerne skal behøve å være redde for at personopplysninger gis ut.

Politikerne på sin side må ta ansvar ved å stå ved de lover og forskrifter de selv har vedtatt, og vi krever at Alvheim enten må dokumentere sine påstander, eller offentlig går ut og beklager dem både overfor brukere og ansatte i barnevernet.

Barnevernet i Norge forholder seg til politiske vedtak, når det gjelder saksbehandling og hvilke tiltak som settes inn. Politikerne vedtar også gjennom sine budsjettrammer hvilke tilbud barnevernet er i stand til å tilby. Viktigst av alt - de politiske myndigheter er til syvende og sist barnevernets oppdragsgivere.Å åpne barnevernet krever holdningsendringer også i det politiske systemet. Her sender vi utfordringen videre, både til statsråd Dåvøy, ordførere og kommunestyrer i Hordaland: La ikke den enkelte barnevernsarbeider bli sittende alene med å møte kritikk - våg å ta det politiske ansvaret også for barnevernet!