Først klarte de å få med seg TV 2 på å fremstille usannhetene sine, og nå ser det jammen ut til at de er i ferd med å kuppe naive ungdomspolitikere i landets største parti. Til helgen møtes årsmøtedelegatene i Hordaland Arbeiderparti. Blant de 113 sakene på sakslisten, står det som et av tre underpunkt til sak 51, et forslag fra Bergen Arbeiderparti representert ved Fyllingsdalen AUF om at det bør arbeides for å legge ned norsk pelsdyrhold. Slike apestreker bør medlemmer av landets største parti holde seg for gode til å hive seg på.

Næringen beskyldes riktignok for å drive systematisk dyremishandling, men for den som har fulgt litt med de siste årene er nok inntrykket et helt annet. Norsk pelsdyrhold er underlagt offentlige forskrifter av ny dato, identisk med de kjøreregler EU-landene holder sine pelsdyr under, men med en enda strengere fortolkning. Fra forskerhold blir det påpekt at velferden til norske pelsdyr er god, og fullt på høyde med øvrige produksjonsdyr her til lands. Den samme attesten får vi fra Statens Dyrehelsetilsyn, der distriktsveterinærer landet over gjennom sin deltakelse i det kvalitetssikringsarbeidet som pelsdyrnæringa driver, har gitt oss en solid pluss i margen for vårt dyrehold.

Samtlige faginstanser som har arbeidet med næringen de senere år, gir altså norske pelsdyr en verdifull og god velferdsattest. Unntaket er Dyrebeskyttelsen Norge, men de fortjener da heller ikke å kalles faginstans. Etter at de tapte på alle punkter gjennom tre rettsinstanser i en rettssak mot to pelsdyroppdrettere på Romerike, har de nå intensivert sin lobbyvirksomhet mot politikere og fått god hjelp av TV 2 i spre sine usannheter om næringa.

Gang på gang blir det vist til et fåtall utenlandske forskeres skepsis til pelsdyrholdet, først og fremst representert ved den britiske Donald Broom, som dessverre mangler et eneste vitenskapelig arbeid på pelsdyr. Ekspertisen på atferd hos dyr ved Norges landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole, er imidlertid null verdt for Dyrebeskyttelsen. Deres forskning på artene har nemlig vist at pelsdyra har det bra i bura sine. De stoler ikke på førsteamanuensis og atferdsforsker Bjarne Olai Braastad ved landbrukshøgskolen, men tror på alt som kommer fra EU-byråkraten Donald Brooms munn. Husk imidlertid at i EUs vitenskapelige organ hvor dyrevelferd diskuteres, så er Bjarne Olai Braastad rådgiver og veileder for Donald Broom. Sorry, Dyrebeskyttelsen, AUF og TV 2, men dette er syltynt!

Hadde Dyrebeskyttelsen Norge oppført seg seriøst ville de kanskje blitt tatt med på råd i arbeid for både pelsdyr og øvrige produksjonsdyrs beste. Men når organisasjonen med god hjelp fra TV 2 går ut og sprer usannheter om norsk pelsdyrnæring, ja da er saklighetsnivået på et lavmål både hos Dyrebeskyttelsen og TV 2. I et innslag i TV 2's programserie ”Rikets tilstand” ble det vist bilder av sølvrev med avvikende atferd, og det så selvsagt ille ut. Problemet er bare at i det arbeidet som norske distriktsveterinærer har deltatt i, hvor alle landets pelsdyrfarmer er besøkt, så er det dokumentert at kun 8,3 promille av landets sølvrev har en slik atferd. For blåreven er tallet enda lavere, minimale 0,1 prosent. Dette er en så skjev journalistisk vinkling av TV 2, at både de og jurist Live Kleveland Karlsrud i Dyrebeskyttelsen driver på grensen til det lovlige.

Alle som kjenner norsk pelsdyrnæring og måten dette dyreholdet praktiseres på, vet at oppdretterne er glade i sine dyr. At pelsdyra har det bra er da også uttalelsene fra forskerhold og veterinærer et solid bevis for. Men, når usannheter om næringa får lov til å spres gjennom en riksdekkende Tv-kanal, og dette igjen blir den eneste plattformen hos menig mann i gata til å mene noe, da er det kanskje ikke rart at 56 prosent av de spurte i en fersk spørreundersøkelse svarer ja til at næringa bør nedlegges. Manglende kunnskap gjør det enkelt å nå frem, men når fakta ikke kommer på bordet, da blir beslutningstakerne feilinformert.

Fyllingsdalen AUF klarte som nevnt nylig å kuppe en nesten tømt årsmøtesal i Bergen Arbeiderparti til et vedtak mot fortsatt hold av pelsdyr i Norge. Til helgen samles Hordaland Arbeiderparti til årsmøte, og skal da behandle dette vedtaket som et bitte lite særpunkt under sak 51 av totalt 113. Det bør være liten tvil om at de krefter ifra Bergen by som har satt dette på sakskartet, må stå kraftig til rette for sine utspill. Det kan virke som om Dyrebeskyttelsen nå er i ferd med å utnytte uskyldig, naiv byungdom for å få fremmet sitt syn i landets største parti. Landets største parti kan ikke la seg infiltrere av særorganisasjoner på denne måten.

Norsk pelsdyrnæring skal også i fremtiden ha sin samfunnsberettigede plass i Hordaland fylke, så vel som i resten av landet. Den igangsatte Stortingsmeldingen om norsk husdyrhold vil helt sikkert komme med noen anmerkninger til det vi driver med, og det skal vi alltids akseptere, bare det bygger på forskningsresultater og fornuft. God dyrevelferd er dokumentert og det jobbes aktivt med å gjøre den enda bedre. I tillegg renoverer vi årlig samfunnet for 50-80 000 tonn biprodukter som ellers ville vært et avfallsproblem, vi bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser i bygdene, og er i det hele tatt en viktig del av distrikts-Norge. God distriktspolitikk tror vi Arbeiderpartiet i Hordaland er ute etter å føre. Når det gjelder sak 51 på sakskartet deres til helgen tror vi derfor de bør fatte et vedtak i tråd med fornuft og fagekspertisens uttalelser, ikke et vedtak ut fra følelser, uvitenhet og usannheter. Godt årsmøte!

Ole Sylte Heggset Prosjektleder i Norges Pelsdyralslag og fremtidig pelsdyroppdretter