Av Eva Grimstad,

styreleder Vest Norges Opera,

direktør Bergen Vitensenter

Det kan nok være mange forskjellig sannheter knyttet til denne problemstillingen, men en generell konklusjon synes likevel å være at vi har for liten nyskaping av levedyktige bedrifter i vår region. Dette betyr likevel ikke at andre regioner gjør det så veldig skarpt i en slik «konkurranse».

Jeg vil knytte begrepet «gründervirksomhet» til to konkrete bedrifter som er etablert i Bergen de siste 5-6 årene. I utgangspunktet hadde disse bred politisk støtte, men de har etter hvert møtt så stor motstand fra Ap at de nærmest lå med brukket rygg. Hadde det ikke vært for aktiv inngripen fra et meget positivt næringsliv og svært ryddige og oppegående politikere i H, Frp og RV, hadde disse to virksomhetene måttet skyte en hvit pil etter den statlige støtten de hadde opparbeidet seg, eller hadde muligheter til å oppnå. Med litt velvilje fra byrådet og i særdeleshet Ap lokalt, og med oppfølging av byrådets egne vedtak og programerklæringer, ville Vest Norges Opera og Bergen Vitensenter sannsynligvis fått større bevilgninger over statsbudsjettet enn tilfellet nå er. Med økt statlig støtte kunne virksomhetene utviklet seg videre og skapt langt flere arbeidsplasser i Bergen enn situasjonen er i dag. De ville dessuten ha generert større egeninntekter, selv om disse bedriftene ikke er kommersielle. Istedenfor å støtte opp om virksomheter som nå og i fremtiden vil sette Bergen på kulturkartet og utdanningskartet, har Ap gjort det de kunne for å legge ned Vest Norges Opera og strupe Bergen Vitensenter i fødselen.

Når operaen og Bergen Vitensenter likevel er meget oppegående, er det fordi det har vært et flertall i Bergen bystyre som har sørget for at selskapene har overlevd. Bergen Vitensenter mottok nylig kr 400.000 i etablererstøtte fra Utdannings— og forskningsdepartementet, men ville kunne fått det dobbelte beløp i driftsstøtte dersom Ap hadde fulgt opp bystyrets vedtak om istandsetting av Bergen gamle kretsfengsel til formålet.

Byrådslederen etterlyser større statlige overføringer til Bergen. Det er derfor et tankekors at hun i praksis har bidratt sterkt til å unngå at Bergen ved disse to bedriftene fikk sin naturlige del av de statlige overføringene.

Man burde forvente at byrådet støttet opp om de virksomheter de selv har bidratt til å etablere. Når det gjelder Vest Norges Opera har Bergen bystyre støttet opp om virksomheten, men det har altså ikke forhindret at det i vår ble gjort meget store anstrengelser fra byrådet i å frata operaen det kommunale tilskuddet gjennom forslag om nedlegging av virksomheten.

Jeg synes derfor ordførerkandidat Herman Friele er særdeles høflig når han gir byrådslederen god karakter for Aps kulturpolitikk i Bergen.

Når det gjelder utdanning og forskning har de store undervisnings- og forskningsinstitusjonene sammen med næringslivets organisasjoner og fagorganisasjonen NIF tatt initiativ til og er stiftere av Stiftelsen Bergen Vitensenter. Dette er en institusjon som gjennom interaktiv pedagogikk skal fremme interesse og kunnskap hos barn og unge for realfag og teknologi. Det vil bli et nytt og viktig pedagogisk tilbud til alle byens skolebarn.

Ap mangler troverdighet i skolepolitikken når de motarbeider etableringen av et vitensenter i Bergen.

De to bedriftene har et potensial i forhold til etablering av arbeidsplasser på til sammen ca. 40 årsverk. I tillegg kommer en stor gruppe frivillige fagfolk og entusiaster, i størrelsesorden 30-40 årsverk. Det handler altså om en betydelig bedriftsetablering innenfor et kunstfaglig og utdanningsfaglig område som Bergen har behov for.

Jeg ber byrådslederen redegjøre for om Ap vil bidra positivt til at de to selskapene gis muligheter til å videreutvikle seg dersom Ap kommer i posisjon i Bergen etter valget.