Av Helle Hogner,

generalsekretær i Folkeuniversitetet

Studieforbundene som prisen ble delt ut på vegne av, må imidlertid finne seg i å gi så det svir i Clemet-administrasjonens budsjettforslag. Etter å ha skåret ned bevilgningene til studieforbund med 30 millioner kroner i fjor, foreslår Utdanningsdepartementet i år å kutte 40 millioner til!

Totalt er regjeringens forslag til statsbudsjett økt med 35 milliarder kroner. UFD opplyser at de har fått et totalt kutt på ca. 400 millioner, og begrunner kuttforslaget med at studieforbundene må ta sin del av dette. Vi er imidlertid ikke i stand til å se at det er tilfelle. Ved å sammenligne saldert budsjett 2003 med forslaget for 2004, synes det tvert imot som om det er en økning i budsjettet. Poenget i denne omgang er uansett at tilskuddet til studieforbund utgjør tre promille av UFDs samlede budsjett. Med kuttene som regjeringen har foreslått, betyr det at vi tar 10 prosent av den påstått samlede nedskjæringen. Private høgskoler, derimot, har fått en økning i sin bevilgning på langt over 10 prosent, fra 511 millioner til 571 millioner.

Vi har tidligere argumentert at de foreslåtte kuttene er kvinnefiendtlige (fordi kvinner tradisjonelt sett har større behov for den fleksibiliteten som studieforbundene gir og de fleste av våre deltakere av den grunn er kvinner), distriktsfiendtlige (fordi ingen andre enn vi tilbyr utdanning og andre aktiviteter der folk bor) og kulturfiendtlige (fordi vi er med på å sørge for at kulturelle aktiviteter tilbys til «hele» befolkningen). Vi vil også få tilføye at kuttforslagene representerer svært dårlig samfunnsøkonomi.

Ingen tilbyr kulturtiltak og kompetanseheving så rimelig som studieforbundene: Folkeuniversitetets kursenheter hadde i fjor 256.000 deltakere. Fordeler man det daværende tilskuddet på det antallet, finner vi at vi mottar under 270 kroner pr. deltaker i snitt pr. år! Hvilke andre institusjoner klarer å gi utdanning for den summen?

Vår påstand er dessuten at budsjettforslaget svekker muligheten for kompetanseheving i henhold til den enkeltes behov og muligheter, de funksjonshemmedes mulighet for å delta i kultur— og kompetansetiltak, det svekker innvandreres mulighet for å få den opplæringen de trenger, og det svekker demokratiet ved at færre mennesker vil få anledning til å delta i tiltak som gir dem innsikt i samfunnsspørsmål. Blir det vedtatt som foreslått, vil årets statsbudsjett uten tvil føre til at vi får færre læringshelter her i landet!