Den legevaktordningen vi nå har i Bergen ble innført av partiene Ap, KrF, V, Sp og H i bystyrets møte 22.6.1998. Representanter for partiene Frp og Pp stemte imot.

Frp fremmet eget forslag om å opprettholde en fast ordning med legevakt til hjemmebesøk hos syke mennesker. Dette forslaget fikk tilslutning fra Frp, SV, RV og Pp; i alt 22 stemmer og ble ikke vedtatt.

I flertallets forslag lå det inne at hjemmebesøksformidlingen skulle gjenopprettes i forhold til tidligere innført endring; basert på tre leger på vakt.

Utover høsten 1998 kom det en rekke alarmerende meldinger om hvordan denne nye legevaktordningen fungerte; eller rettere sagt at den ikke fungerte særlig bra.

I formannskapets møte 28.10.98 fremmet undertegnede forslag som ble vedtatt med 19 av 21 stemmer — med bruk av kommunelovens § 13 («hasteparagrafen») om å gjenopprette en legevaktordning som gjør det mulig for pasienter som ønsker det å få hjemmebesøk av lege.

Forhandlinger ført av Bergen kommune gjennom Kommunenes Sentralforbund med Den norske lægeforening førte ikke frem; legene avviste å inngå avtale om hjemmebesøksordning, og de avviste kommunens adgang til beordring!

Fra Frps side har vi i dag samme oppfatning som da saken ble foreløpig avsluttet i 1999; kommunen kan finne en løsning som sikrer hjemmebesøk av lege enten med basis i beordring etter kommunehelsetjenesteloven eller med basis i avtale om ekstragodtgjørelse til leger som inngår avtale om hjemmebesøksordning.

Hittil har vi stått rimelig alene om dette synet!

Det er altså partiene Ap, KrF, V, Sp og H som står bak dagens legevaktordning i Bergen.

Som leder for Komité for Helse & Sosial mm., samt som gruppeleder for Frp, skal jeg selvsagt ta ansvar for at både komité og bystyre griper fatt i de alarmerende signaler som nylig er kommet frem om hvordan ordningen virker for byens pleietrengende eldre.

Det er imidlertid grunn til å understreke at den beste løsningen for institusjonsbeboere er bedret legetilsyn på institusjonene; her er Frp pådriver for en radikal bedring av dagens skammelig legetilsyn!

Det er også grunn til å etterspørre hvordan tilbakemeldinger fra ansatte og pårørende er mottatt i Bergen kommunes administrasjon og i senere tid i byrådet.

Endelig er det grunn til å etterlyse tilsynsmyndigheten i denne saken; for beboere på sykehjem er det Fylkeslegen! Dessverre avviste Fylkeslegen å gi uttale om kommunens nye legevaktordning; da Frp oppfordret til dette i 1998.

Fra Frp vil vi følge opp saken på nytt; og håper på bedre forståelse hos de andre partiene for tiltak som kan sikre at alle syke i Bergen kan få lege hjem.

Arne Sortevik, kommunalråd/gruppeleder Fremskrittspartiet