debattAv Tom-Christer Nilsen, fylkestingsrepresentant, Høyre

Et spørsmål blir imidlertid stilt: Kan norske arbeidstakere takke Høyre for (bl.a.) folketrygden? Ja, det kan de, herr Hagen — dersom du hadde fulgt med i timen, hadde du visst at folketrygden ble innført under en borgerlig regjering, med Høyre som et av koalisjonspartiene!

Hagen tilhører visstnok Ap. I sitt innlegg går han langt i retning av å forsvare vold som politisk virkemiddel, uten å si det direkte. Ifølge ham tyr man til vold fordi man ikke kan kjøpe seg de avgjørelsene man ønsker. Jeg tilhører en politisk tradisjon og filosofi som mener verken vold eller «å kjøpe avgjørelser» er gangbart politisk virkemiddel. Politiske seire skal vinnes gjennom å finne de beste løsningene gjennom å finne de beste argumentene og begrunnelsene, ikke gjennom tvang, det være seg gjennom vold eller penger.

Hagen bør straks avkrefte at han er tilhenger av vold som politisk virkemiddel, slik det kan forstås i innlegget hans..

Attac er en «organisasjon for skattlegging av valutatransaksjoner til det beste for innbyggerne» som den franske forkortelse kan oversettes. Det er vanskelig å vite hva organisasjonen står for, fordi den er så løst sammensatt. Et par ting markedsfører de imidlertid selv:

Fjerning av u-landsgjelden

Innføring av skatt på valutatransaksjoner (Tobin-skatt)

Det siste er fullstendig tøvete, og ville bety en enorm fordel for land som USA, som bruker dollar i nesten alle transaksjoner, og dermed ikke blir berørt og Euro-området, som er et stort område med felles valuta, og dermed ikke blir berørt.

I tillegg er der en klar front mot Det Internasjonale Pengefond og Verdensbanken, og mot globalisering generelt. Mye av det politiske tankegodset stammer fra en konferanse i regi av bl.a. fagforeninger i Europa, som selvsagt er redd for konkurranse fra tredje verden.

For hva er det man protesterer mot. IMF (Pengefondet) og Verdensbanken er de to eneste institusjonene som i dag er i stand til å hjelpe land i akutte pengekriser. De er ikke perfekte, men de er det beste vi har. Dersom disse institusjonene ikke hadde vært på plass, ville Sør-Korea og Indonesias økonomier og samfunn ha kollapset totalt i løpet av de siste par årene.

Attac kritiserer de betingelsene disse institusjonene stiller. Ja vel, betingelser som at der må være kontraktsrett og demokrati, og at man må få orden på statsfinansene kan høres forferdelige ut for en sosialist. Men, selv innbarkete gammelkommunister har etter hvert sett at dette er nødvendig for å få et samfunn til å fungere. Partiet Hagen er en del av, mener i hvert fall det!

Å slette u-landsgjelden har mange sider. Attac vil slette den «gode» delen, altså den som er tatt opp for å komme innbyggerne til gode. Problemet er selvsagt at u-landsgjeld består av et mylder av private og offentlige lån til minst like mange gode og dårlige formål, bl.a. for en stor del til militære formål. Unge Høyre vil også slette u-landsgjelden, i likhet med de fleste andre politiske ungdomsorganisasjoner.

Det viktige er imidlertid å sette u-land i stand til å klare seg selv gjennom u-hjelp og markedsadgang. Det er regnet ut at manglende markedsadgang gjør at u-land taper langt mer enn u-hjelp og tobin-skatt kan innbringe til sammen. Men åpne markedene er jo Attac imot.

Attac har nemlig sitt utspring i Frankrike og fransk tenkning. Det er viktig å huske på i denne sammenheng, at fransk førsteprioritet til enhver tid har vært Frankrike. Gjennom å forsøke å sperre resten av verden ute fra franske markeder, også etter at man ble en del av EU, har Frankrike alltid forsøkt å beskytte egen industri mot konkurranse.

Attac gjør seg til talsmann for eksklusjonsideologien fra Frankrike – steng grensene. En tobinskatt vil for eksempel bety at u-hjelp og fjernadopsjon blir skattlagt. Når en går mot globalisering, er en for å beholde privilegiene i den rike verden, det er kanskje greit nok. I tillegg er man da for å ikke slippe noen andre inn i klubben. Det er ikke greit, og det vil jeg ta sterk avstand fra.

Ja til frihandel - det gir alle muligheten.