Av Jonny Anderson,DLF-er i Jondal

Økt transport gir økt ulykkesfrekvens og svekket behandling av alvorlige skadde.

Sentraliseringen av sykehusene medfører betydelig økt transportbehov. Dette vil stille store krav til kapasiteten i både bil-, båt-, og luftambulanse. Luftambulansen vil i store deler av landet være ubrukelig, særlig høst og vinter på grunn av vær— og føreforhold. For eksempel kanselleres annethvert helikopteroppdrag i Nord-Norge i vinterhalvåret. Helikoptertransporten er både den dyreste og mest risikable måten å bli transportert på.

Konsekvensen av dette må være at bil er grunnfjellet i ambulansetjenesten. Biltransport bør derfor definere transporttid til aktuelt sykehus. Vi støtter for øvrig akuttutvalgets forslag til opprusting av ambulansetjenesten, men heller ikke dette kan på noen måte erstatte dagens sykehusstruktur!

Responstid er definert som tid fra AMK-sentralen får melding og til ambulansen er ute hos pasienten. Ved akkuttoppdrag skal 90 prosent av befolkningen i hele fylket nås innen 25 minutter. Her følger ikke den nye ambulanseplanen de rettledende responstider som blir foreslått i stortingsmeldinga. Den sier at i byer og tettsteder bør responstiden være 12 minutter. Prosjektgruppen som har utarbeidet ambulanseplanen – ser ikke medisinfaglige grunner til at det skal være forskjell på responstiden.

På grunn av Hordaland fylkeskommune sin geografi og bebyggelse – vil det være vanskelig å forsvare en slik responstid. I sin plan for stasjonering har prosjektgruppen lagt til grunn 25 minutter ved akuttoppdrag. Som en konsekvens av stasjoneringen vil likevel store deler av fylkeskommunen få en responstid på 12 minutter. I første rekke gjelder det Bergen by og andre tettsteder.

Det er forslag om en akutt døgnambulanse på Utne. Den skal kunne nå Jondal sentrum på 40 minutter. I enkelte tilfeller skal man kunne få ambulanse fra Norheimsund via beredskapsferge over Tørvikbygd.

Ved fjerning av ambulansen i Jondal – holder ikke dette mål! Fergen ligger ikke alltid i Tørvikbygd. Ligger den i Jondal – bruker den 40 minutter tur-retur. For 90 prosent av befolkningen er responstiden mer en 25 minutter med ambulanse fra Utne.

Denne form for «helsepolitikk» kan vi bare ikke stå og se på. At det planlegges å rasere noe av det viktigste en kommune har å tilby – er nedverdigende for kommunen.

Jondal DLF (under etablering) ser ikke fornuften i denne raseringen av det fungerende ambulansetilbudet som vi allerede har i Jondal. Vi mener at det er mest fornuftig å ha den tjenesten vi har nå.

Vi har et nært og varmt samarbeid med Hordaland DLF, og vi får full støtte til opprettholdelse av ambulansen i Jondal. Dette vil bli en sak som Hordaland DLF også vil ha på sakspapiret sitt ved neste fylkesmøte som blir rett etter påske.

Og til slutt velgere: Stem på DLF – for vi har dere i våre tanker for hver trist sak vi ser samfunnet prøver seg på. Vi har mange store oppgaver foran oss.

Nedleggelse av ambulansetjeneste til fordel for økonomien, hørt sånn tull! Det går simpelthen ikke an å spare på sikkerheten – det er vår helse det er snakk om.