Imidlertid ønsker vi å presisere at det finnes enkelte elever som — for å sitere Olweus-instruktør og pedagogisk veileder i grunnskolen, Tor Berntsen: Reduserer undervisningstilbudet for mange andre elever. Ødelegger trivselen for både lærere og elever. Reduserer yrkesstoltheten til lærerne. Skaper et utrygt elevmiljø. Ødelegger det fysiske skolemiljøet. Etablerer uønskede verdinormer i elevmiljøet. Øker mobbingen på skolen. Reduserer autoriteten til lærerne. Gir «Kongen» (les: eleven selv) et utilfredsstillende undervisningstilbud og en oppvekst med dystre fremtidsutsikter. (Debattinnlegg fra Dagbladet 21.05. 2003 Hvem skal hjelpe Kongen? )

Elever med denne type elevatferd er vanskelig å hjelpe i den vanlige skolen. Alternative skoler, som Solhaug skole, Alrekstad skole og Godvik skole, har ofte vist seg å være til god hjelp som et alternativ for disse elevene. Når det nå nok en gang kommer signaler fra Bergen kommune om at de ønsker å legge ned Solhaug skole, blir vi i klubben ved Storetveit skole bekymret for at dette vil gå ut over det totale skoletilbudet til elever som ikke alltid finner sin rette plass i normalskolen. I et debattinnlegg i Bergens Tidende den 9.11. 2003 blir dette underbygd av både lærere ved Solhaug skole og av foreldre som har barn der, og de måtte jo være de fremste til å uttale seg ettersom de føler dette på kroppen. Vi håper derfor at Bergen kommune ikke ser på antall plasser med alternativt skoletilbud som et sparetiltak. Dette vil både enkeltelever og normalskolene tape på i lengden. Derfor ønsker vi at Bergen kommune i fremtiden vil jobbe for å sikre at det alternative skoletilbudet som finnes til elever med spesielle atferdsvansker/tilpasningsvansker blir opprettholdt.

FOR KLUBBEN V/STORETVEIT SKOLE PER TILLIER AT-G UTDANNINGSFORBUNDET