Dette står å lesa i Bergens Tidende laurdag 22. mars. Eg er også svært skuffa over at byrådet ikkje har fylgt administrasjonen og fleirtalet i bydelsstyret i Bergenhus si tilråding. Slik eg les Ruspolitisk strategi— og handlingsplan 2002-2005, vedtatt i bystyret 24.06.02, har byrådet handla imot intensjonane i handlingsplanen. Der kan me nemleg lesa: «Det er to hovedtilnærminger i arbeidet med rusrelaterte problemstillinger:

For det første å begrense etterspørsel etter rusmidler. Denne tilnærmingen betinger et hovedfokus på individers tenkning, holdninger og praksis i forhold til rusmidler i et dagliglivsperspektiv.

Den andre hovedtilnærmingen er å begrense tilgangen på rusmidler. Denne tilnærmingen tar utgangspunkt i ulike typer kontrollvirksomhet så som deler av politiets og tollvesenets virksomhet, samt regler knyttet til salg og skjenking av alkohol etc.»

Sidan arrangementet i tillegg satsar på aktivitetar i forhold til born, og Noregs Idrettsforbund lenge har satsa på «For idrett utan alkohol», skulle det vera lett å seia nei til denne skjenkebevillinga. Her burde byrådet vist at dei meiner noko med Handlingsplanen.

OTTAR BOGE,

INDRE ARNA