— Det prinsipielle er det viktigste i denne saken. Politiet har et horribelt forhold til saksbehandlingstiden i økokrim-saker. I denne saken var det en klar ekstrabelastning at min klient er advokat, og at han ble tiltalt for forhold som helt klart burde vært henlagt etter kort tid, sier advokat Rune Valaker, som er prosessfullmektig for Tangedal.

Advokat Nils E. Tangedal var i over tre år under etterforskning for skattesvik og brudd på regnskapsloven i forbindelse med konkursen i Askøybakeriet AS, der Tangedal var styreformann.

Tangedal ble tiltalt for økonomiske misligheter, men ble sommeren 2001 blankt frifunnet i Midhordland herredsrett.

Askøybakeriet AS gikk konkurs i 1997. Kravene mot boet beløp seg til over tre millioner kroner. Nå går Tangedal til sak mot statsadvokatene i Hordaland, og krever erstatning begrenset oppad til 200 000 kroner. Erstatningskravet er begrunnet med at etterforskningen tok uforholdsmessig lang tid, og at politiet burde ha innsett at forholdene burde blitt henlagt.

Saken mot påtalemyndigheten skal opp i Midhordland herredsrett mandag.

Statsadvokat Erik Stolt-Nielsen, som skal aktorere saken på vegne av påtalemyndigheten, skriver i sitt tilsvar til retten at han mener det som har skjedd i etterforskningen av Tangedal er akseptabelt. Det er Tangedal og Valaker sterkt uenige i.

— Politiet og påtalemyndigheten ignorerer det den europeiske menneskerettighetskonvensjonen har sagt om dødtid i straffesaker, sier Valaker.