Av Rasmus Hansson,

generalsekretær i WWF Norge

Dersom vi ikke griper fatt jordbrukssektorens overforbruk av vann, kan dette få alvorlige konsekvenser for å nå tusenårsmålet om å halvere antall mennesker som sulter i år 2015.

Vi trenger intet mindre enn en «jordbruksrevolusjon» som sikrer mat og vann til alle på en miljømessig akseptabel måte. For mellom to og tre milliarder mennesker mangler i dag tilgang til sikkert drikkevann eller tilfredsstillende sanitære forhold. 6000 barn dør hver dag av sykdommer som er relatert til vannkvalitet. Ca. 40 prosent av verdens befolkning lever i dag i områder med fra moderate til store vannproblemer. I 2025 er det beregnet at ca. to tredeler av Jordens befolkning, ca. 5,5 milliarder mennesker, vil bo i områder med slike vannproblemer.

Rapporten « Agricultural Water Use and River Basin Conservation» fremhever at verdens matvareproduksjon må økes dersom vi skal kunne møte en ventet befolkningsvekst på to milliarder mennesker de nærmeste 50 årene. Jordbruket står allerede for 70 prosent av verdens forbruk av ferskvann. For utviklingsland er tallet 90 prosent. Rapporten slår imidlertid fast at kun 20 til 50 prosent av vannet faktisk når avlingene. Mesteparten går tapt under overføringen til jordbruksmarkene. Ifølge rapporten nærmer land som Kina, Pakistan, India, Australia og Spania seg grensen for uttak av sine fornybare vannressurser. Vannspeil og grunnvann synker med så mye som 10 meter årlig i de verste tilfellene. Dette innebærer knapphet på drikkevann og vann til sanitærformål.

WWF-rapporten anbefaler ulike metoder for å forvalte vann mer effektivt og håndtere den økende mat— og vannkrisen. Ifølge rapporten er hovedårsaken til vannmangel lite hensiktsmessige vanningssystemer og dyrking av avlinger som ikke er tilpasset det lokale miljøet. Drivkraften er gjerne feilrettede subsidier, mangel på politisk oppmerksomhet om krisen og svak miljølovgivning.

Jeg ber derfor den norske lederen for FNs kommisjon for bærekraftig utvikling, miljøvernminister Børge Brende, og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson, som begge deltok på Stavanger-konferansen «Water for the Poorest», om å bruke sin politiske innflytelse til å sette problemet på den internasjonale dagsordenen.

Vann er ikke en ubegrenset ressurs. 40 prosent av verdens befolkning er avhengig av vannkilder som er delt mellom flere land. Samarbeid på tvers av landegrensene er en forutsetning for å bevare fungerende miljø og sikre utvikling i mange deler av verden. Av WWF-rapporten går det frem at bomull, ris, sukkerrør og hvete er de mest vannkrevende avlingene. Rapporten er basert på undersøkelser i ni store nedbørfelt med rikt biologisk mangfold og naturressurser som er avgjørende for levebrødet til flere hundre millioner mennesker.

WWF mener det vil gi mer mat pr. dråpe å dyrke avlinger som er mer tilpasset klima og lokalt miljø. I nedbørfeltet til Niger blir for eksempel ris dyrket i tørketiden. Ved å gå over til hveteproduksjon kan vannforbruket minskes med en tredel samtidig som matproduksjonen opprettholdes. Fiskestammer er blitt redusert med opptil 90 prosent i mange av verdens største elver som Yangtze i Kina, Volga i Russland og Niger i Vest-Afrika på grunn av inngrep som hindrer at elvene renner normalt.