Jeg viser til Bergens Tidendes artikler torsdag og fredag om lønnsnivået i Helse Bergen.

I forbindelse med årets lønnsoppgjør, har undertegnede på vegne av Legeforeningen i samarbeid med Helse Bergens administrasjon gått grundig gjennom legenes arbeidstid og lønn for 2002.

725 leger i Helse Bergen jobbet i 2002 ca. 280.000 timer overtid. Dette tilsvarer ca. 150 stillinger, og betyr i praksis at gjennomsnittlig stillingsprosent for en lege i Helse Bergen er ca. 120 prosent. Enhver sammenlikning med andre yrkesgrupper, må ta utgangspunkt i den lønnen de ville hatt med en gjennomsnittlig stillingsprosent på 120 prosent. Deltidsarbeid er vanlig blant andre yrkesgrupper ved sykehusene, mens antall leger som jobber deltid er énsifret i Helse Bergen.

Legene har ingen faste tillegg. De fleste leger har imidlertid fast utvidet arbeidstid, og totalt utgjør dette ca. 200.000 timer for 2002. Fordi dette er arbeidstid som er avtalt og med bindingstid, utbetales lønn for dette arbeidet som et fast beløp pr måned. De resterende 80.000 timer er overtid som er nødvendig der og da, for å ivareta døgnkontinuerlig og forsvarlig drift ved sykehusene, og er overtid på linje med andre yrkesgruppers overtid.

Overtidsarbeid må etter arbeidsmiljøloven godtgjøres med minimum timelønn + 40 prosent, og godtgjøres etter sentrale avtaler for helsepersonell med minst timelønn + 50 prosent.

En gjennomsnittlig legelønn på 525.889 kroner med gjennomsnittlig 120 prosent stilling, slik BT angir i sine artikler, tilsvarer lønn for 37,5 timer pr uke på 404.530 kroner [100 prosent/(100 prosent + 20 prosent x 1,5) x 525.889]. 404.530 kroner er sammenliknbart med andre yrkesgrupper i Helse Bergen som også må jobbe natt og helg og steppe inn på kort varsel for å dekke en ledig vakt. En slik gjennomsnittslønn rommer også leger med 20-30 års kompetanse — enere innen sine felt nasjonalt og internasjonalt med oppgaver og ansvar som innebærer at vedkommende rett og slett er uerstattelig.

Sammenlikning av lønn mellom gruppene er høyst legitimt, og mange lesere er sikkert interessert i å vite hvordan lønnsnivået er på sykehusene våre. De hadde sikkert også syntes det ville være interessant å få vite at en nyutdannet lege i 2002 ville tjent ca. 214.000 når studielånsinnbetaling på 2000 kroner pr. mnd. er fratrukket, mens en nyutdannet sykepleier ville tilsvarende tjent 223.000 med nedbetaling av studielån på 1000 kroner pr mnd. Legestudiet har pensum tilsvarende 30 vekttall pr. år i 6 år, mens andre studier og høyskoler har 20 vekttall pr år. Mulighetene til ekstrajobb under studiet er derfor mindre for legestudenter, noe som gjør det vanskelig å klare seg med mindre enn fullt studielån.

Legene i Helse Bergen er privilegert som har en jobb som lar oss føle at vi virkelig er til nytte, en jobb vi gleder oss til å stå opp til hver morgen. Men hadde vi ønsket å tjene mye penger, ville vi selvsagt valgt et annet yrke, eller en annen arbeidsplass.

Av Thomas Geisner,

tidligere foretakstillitsvalgt

i Helse Bergen HF

Yngre Legers Forening/Legeforeningen