• Enkelte utsagn i dyrevelferdsmeldingen burde gå inn i historien som det mest tåpelige og kunnskapsløse som går å formulere i to setninger. Det skriver Ener Borg i Fellesaksjonen for ulv (FFU) i dette innlegget.

I den nye dyrevelferdsmeldingen under punkt 9.6.4.2 Mål og tiltak, avsnitt Beiteområder, nederste linjer kan man lese noe som burde gå inn i historien som det mest tåpelige og kunnskapsløse som går å formulere i to setninger:

”Det kan ikke aksepteres etablering av familiegrupper av ulv i tamreinområder. En sentral forutsetning for å redusere de samlede tap i reindriften er en reindrift tilpasset naturgrunnlaget, med tamrein i god kondisjon.”

Ulven som har vært med i utviklingen av reinen og som er årsaken til dens spenstighet, hurtighet (Kondisjon) og størrelse skal altså ikke tillates å etablere seg der hvor tamreinen holder til.

Hvordan kan reindriften tilpasses naturgrunnlaget når en viktig del i dette grunnlaget er fjernet (Ulven)?

Overbeite i Finnmark er et eksempel på hvordan utviklingen blir da.

Et annet eksempel er fjellreven i Norge som sannsynligvis er truet som en følge av at ulv er fjernet fra områdene hvor denne holder til (Selås m, fl.)

Man satser altså på en forvaltning hvor naturen er fraksjonert i ulike deler (Soner) og glemmer galant å ta med i regnskapet hvordan de ulike artene er avhengig av hverandre og miljøet de er med på å påvirke.

Først i samme avsnittet kan vi lese:

”Områder der husdyr bør gis forrang gjelder spesielt områder med stor sauetetthet og områder som ikke skal være naturlige leveområder for ynglende rovvilt.”

I områder med stor sauetetthet og som kunne gitt størst mulighet for å satse på forebyggende tiltak på en lønnsom måte skal altså rovdyra utelukkes, mens i områder med lavere sauetetthet hvor lønnsomheten av å ta i bruk tiltak ikke kan forsvares skal disse tiltakene tas i bruk.

FFU mener ulv og andre rovdyr må få etablere seg der de ønsker det selv og er imot at disse skal fraksjoneres og soneres. Vi mener soneringen må avvikles så fort som mulig og at reindrift, husdyrdrift må gis rammer for å endre seg i en retning hvor det vil være mulig.

Ener Borg Fellesaksjonen for ulv