— Jeg synes det er snodig at når bidraget og forsørgertillegget faller bort, får jenten en barnepensjon som er mindre enn det familien fikk før. Det burde minst ha vært det samme beløpet. Reglene er kanskje slik, men de er urimelige for noen, sier Sæle.

Hun vil ta problemet opp i sitt eget parti, men kan ikke love noen snarlig løsning.

— Det ene poenget er at barnepensjonen trolig er for liten. Det andre er at vi må se på muligheten for at uføre og enslige forsørgere kan øke sin inntekt ved å komme delvis ut i arbeidslivet igjen. Det må bli enklere og mer lønnsomt å kombinere arbeid og trygd, sier Sæle.

Sæle får, selv i disse valgtider, støtte fra stortingskollega Ranveig Frøiland (Ap).

— Dette virker svært urimelig. Kvinnen er uføretrygdet og enslig forsørger, og kommer derfor meget dårlig ut med slike regler. I slike situasjoner trenger folk hver krone for å overleve, sier hun.

Frøiland har tatt saken opp både internt i Arbeiderpartiet og med Sosial- og helsedepartementet. Hun vil ikke love noe, men mener det bør gå an å forandre reglene forholdsvis enkelt.

— Det skal gå an å hjelpe dem som kommer i denne situasjonen. For eksempel bør de kunne få beholde forsørgertillegget selv om de får barnepensjon, sier Frøiland.