— Det er klart det er positivt for læreren og klassen som helhet at bråkmakere får spesiallærere. Klassen får arbeidsro og læreren får undervise bedre. Men for elevene som blir tatt bort viser erfaring at det får negative konsekvenser, sier forsker Thomas Nordahl ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

Ut med urokråker

Høyre ønsker å gå nye veier for å gjøre norsk skole bedre. I gårsdagens Bergens Tidende sa nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Søren Fredrik Voie, at andre ressurspersoner må inn i skolen for å avlaste lærerne. Elever som lager uro bør tas ut av klassen og undervises på sitt nivå av sosialarbeidere.

NOVA-forsker Nordahl er sterkt kritisk til forslaget.

— Forskning viser at disse elevene føler seg som tapere. De føler seg sett ned på og skubbet bort fra fellesskapet, sier Nordahl, som er blant forskerne som nå evaluerer reform 97.

Han er positiv til et mer differensiert skolesystem som gjelder alle elever, ikke bare de som skaper uro. Dagens opplæring er ikke god nok, mener Nordahl.

- Elevene ofres

  • Årsaken til mye atferdsproblemer er at det er et dårlig forhold mellom lærer og elev, at undervisningen ikke er god nok eller mangel på trivsel i klassen. I stedet for å gjøre noe med det som er problemet, nemlig at dagens opplæring ikke er god nok til å takle også vanskelige elever, ofres disse elevene, sier Nordahl.

Det overordnede målet i norsk skole er at barn skal tilhøre et sosialt, faglig og kulturelt fellesskap. Men flere skoler tar i dag elever ut av den ordinære klasseromsundervisningen av hensyn til læringsmiljøet.

I Oslo kommune er fem prosent av elevene utenfor ordinær klasse.

— En evaluering i 1998 viste at ordningen ikke ga positive resultater verken for læringen eller sosialt for de elevene som ble tatt bort fra klassen. De fikk ikke et godt nok tilbud, sier forsker Thomas Nordahl.