RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.noDet er helseøkonom Oddvar Kaarbøe som slik signaliserer at sett med hans forskerøyne, er det ikke gitt at Ap-regjeringens nye eierskapsmodell for sykehusene blir spesielt vellykket.Han deltar på den nasjonale helseøkonomikonferansen som går av stabelen på Solstrand denne uken. Konferansen samler det meste av den helseøkonomiske norske ekspertisen.Kaarbøe som er tilknyttet Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen, er en av innlederne i dagens debatt om hvordan sykehusdriften kan forbedres. Kaarbøe tar utgangspunkt i at det er kraftsektoren som er modellen for den fremtidige eierskapsstrukturen av sykehusene.— I denne sektoren skilles det klart mellom staten som eier og staten som bestiller, forklarer han og fortsetter:- Statkraft driver statens kraftselskaper etter forretningsmessige prinsipper, mens NVE fører tilsyn med at alle har tilgang på elektrisk strøm. Samme prinsipp burde også vært fulgt innen sykehussektoren. Slik kunne man unngått at helseministeren og hans departement må ta på seg flere hatter samtidig. Bukken til havresekken - Det hadde vært mer ryddig om Finansdepartementet hadde vært sykehuseier og skaffet midlene og Helse- og sosialdepartementet hadde sett til at ressursene ble benyttet riktig og effektivt, sier forskerenKaarbøe mener det ikke er grunn til å regne med at staten vil bli en bedre sykehuseier enn fylkeskommunene. - Regjeringen legger opp til en eierskapsmodell hvor Helse- og sosialdepartementet i for stor grad får rollen som bukken som passer havresekken. - Staten har jo allerede lang erfaring som sykehuseier gjennom sitt eierskap av Riks- og Radiumhospitalet. Ved disse to sykehusene er staten allerede blitt evaluert både som en perspektivløs og lite langsiktig eier, sier han.Det forbauser derfor Kaarbøe at regjeringen ikke klarere har formulert perspektivet for eierskapet i lovframlegget som skal behandles i Stortinget. Burde ikke utelatt brukerne Som samfunnsøkonom mener han også at det er en svakhet at regjeringen ønsker å trekke politikerne ut av de fremtidige sykehusforetakstyrene.Kaarbø understreker at han ikke vil gjøre seg til talsmann til at fylkeskommunene skal detaljstyre sykehusene slik de tidligere har gjort.- Men sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det en svakhet at brukerne ikke lenger har direkte innflytelse på hvordan sykehusene blir styrt, sier han.

Fakta/ sykehusreformen * Helseminister Tore Tønne foreslår at sykehusene skal overdras fra fylkeskommunene til staten fra årsskiftet.* Sykehusene skal skilles ut av forvaltningen og organiseres i foretak.* Sykehusene i de tre vestlandsfylkene, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane skal samles i et helseforetak. * Hvert enkelt sykehus innenfor foretakene skal organiseres i et datterselskap. * Både foretakene og datterselskapene skal ha egne profesjonelle styrer. * Sykehusene skal ledes etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Sykehusforetakene skal ha en egen økonomi adskilt fra staten. Statens eiermyndighet skal uøves gjennom foretaksmøte som vil være helseministeren. * Etter planen skal Stortinget vedta refomen før sommerferien.