• Arbeidsgiver har ansvaret for at ansatte ikke jobber ut over lovens grenser, sier professor i arbeidsrett, Henning Jakhelln.

— Uten å ta stilling til rettskravet er det sannsynligvis slik at arbeidstidsbestemmelser er tilsidesatt i dette tilfelle. Dette leder til at mannen får store problemer og taper sin arbeidsevne helt.

Mer enn påregnelig

— Er den ansatte selv helt uten ansvar for dette?

— Du har et ansvar selv. Men de fleste som får et ønske fra arbeidsgiver om å jobbe mer, svarer ja. Gjerne ut fra en frykt om at dersom man ikke gjør det, kan man i verste fall miste jobben.

To forhold må være til sted om arbeidsgiver skal kunne ha erstatningsansvar for skade som påføres den ansatte.

— For det første må det være en klar årsakssammenheng mellom den enorme arbeidsbelastningen og mannens arbeidsuførhet. I tillegg må skaden løftes godt utover det som er påregnelig, sier Jakhelln.

Unik sak

— Kjenner du til at ansatte har fått erstatning fra arbeidsgiver for arbeidsuførhet forårsaket av denne formen for ekstremt arbeidspress?

— På stående fot kan jeg ikke huske at det har skjedd.

Heller ikke psykolog Stig Berge Matthiesen kjenner til saker der en ansatt har fått erstatning for uførhet på grunn av overarbeidethet.

— Det blir et interessant rettslig spørsmål å få belyst en arbeidsgivers ansvar, sier han. Matthiesen er førsteamanuensis ved institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen og ekspert på utbrenthet.

— Noen jobber for mye fordi det er en norm i bedriften. Den ansatte står på fordi det forventes, eller fordi det blir belønnet. Ikke å stå på blir møtt med negative sanksjoner, for eksempel ved at personen får beskjed om at det er eneste måte å ha en fremtid i firmaet.

— Er ledere flinke til å sette grenser for ansatte som jobber for mye?

— Det forekommer sjelden. Det omvendte er som oftest tilfelle. Det er sjelden noen bevissthet hos ledere på at det faktisk også kan være en del av lederrollen å sette grenser. Mange ansatte har store problemer med selv å sette grenser. Så kan smellen komme, og personen pådrar seg plager som utbrenthet eller kronisk utmattelsessyndrom, sier Stig Berge Matthiesen.